Regulamin

Postanowienia Ogólne

Właścicielem jest Gajewska Sylwia z siedzibą w Ojrzanowie Towarzystwo przy ul.Długa 61 o numerze NIP:8381599238 Regon: 750143339 dalej zwanym „Sprzedającym”. - organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Wójt Gminy Żabia -Wola - adres poczty elektronicznej: sklepverahome@gmail.com - opis sposobów porozumiewania się z konsumentem: poczta elektroniczna

Niniejszy Regulamin zawiera:

I. Informacja RODO

§1 Określenie zakresu działalności

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

I. INFORMACJA RODO

Od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest Gajewska Sylwia Ojrzanów Towarzystwo ul. Długa 61 96-321 Żabia-Wola Telefon: 696179187 Nip:8381599238 Regon: 750143339

Z Administratorem można kontaktować się ;

1/ pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gajewska Sylwia Ojrzanów Towarzystwo ul.Długa 61 96-321 Żabia-Wola 2/ pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: mail na adres: gajewska1977@o2.pl 

II.Firma Gajewska Sylwia przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych. - Dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP)

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe w postaci imię, nazwisko, adres, adres dostawy, telefon, e-mail, numer nip możemy przetwarzać: 1.na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba, 2.na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

IV. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim, firmom informatycznym, firmom hostingowym i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem). Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: gajewska1977@o2.pl lub listownie na adres: Gajewska Sylwia Ojrzanów Towarzystwo ul.Długa 61 96-321 Żabia-Wola

§1 Określenie zakresu działalności 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć. 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka. 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika. 4. Zamówienie jest realizowane po zawarciu umowy. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Płatności można dokonać przy odbiorze, płacąc z góry przelewem tradycyjnym lub płatnościami natychmiastowymi : Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

mTransfer – mBank

Inteligo – PKO BP

Bank Pekao

Bank PKO – IKO

Bank PKO- IPKO

Bank Pekao- PeoPay

VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

Bank Zachodni WBK

BNP PARIBAS

Pocztowy24

Deutsche Bank

SGB Bank SA

GET IN BANK

Credit Agricole

ING

BNP PARIBAS eBGŻ

Raiffeisen Bank Polska

Eurobank

Millennium BANK

BOŚ Bank

Citi Bank Handlowy

Alior Bank

PBS Bank

NET – Bank Express

Toyota Bank

PLUS Bank

T-Mobile – Usługi bankowe

Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci paragonu lub faktury - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu. 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu. 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument wyśle na wskazany adres Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklepverahome@gmail.com Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny. 10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu. 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami). 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe. 15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklepverahome@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: ul. Długa 61 96-321 Ojrzanów Towarzystwo 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: · imię i nazwisko · adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) · przedmiot reklamacji · przyczynę reklamacji · podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą) 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie. 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika. 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny. 6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia.

§6 Postanowienie Końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu. 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl